Corona denktank


Wat kunnen we samen doen, waar vinden we elkaar en hoe kunnen we samenwerken om de stad economisch door deze corona-crisis te loodsen, met perspectief voor de toekomst? Deze en andere vragen staan centraal in de aanpak van de Corona Denktank die de Gemeente Maastricht heeft gevormd. 

Naast de gemeente, Centrummanagement Maastricht en Maastricht Marketing zijn diverse ondernemers- en branchevertegenwoordigers vertegenwoordigd, zoals:

de KHN (Koninklijke Horeca Nederland), 

de VEBM (Vereniging Eigenaren Binnenstad Maastricht), 

de VOC (Vereniging Ondernemers Centrum), 

de SAHOT (Samenwerkende Hotels) en 

het BOC (Binnenstad Ondernemers Collectief)  

Doel

Hoofdthema is: Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat onze ondernemers kunnen overleven en op welke manier?

Verder heeft de corona-denktank zich ten doel gesteld om:

  1. Adequaat en slagvaardig voorstellen uit te werken en in uitvoering te nemen, om de negatieve economische- en werkgelegenheidsgevolgen voor ondernemers zoveel mogelijk te beperken. 
  2. Voorbereidingen te treffen, zodat bezoekers op een zo veilig mogelijke manier en middels een organisch gefaseerde opbouwwijze het centrum kunnen bezoeken. Zowel retail-, horeca- en verblijfstoerisme gericht.

Werkgroepen

Ten behoeve van de opstart van de binnenstads-economie zijn er drie werkgroepen opgericht waarin zowel bestuurders als ambtenaren als ondernemers vertegenwoordigd zijn. Elke werkgroep richt zich op een ander aspect van de opstartperiode: 

Werkgroep 1: Ondernemerssteun bij acute continuïteitsproblemen 

Gemeente: wethouder John Aarts, Raymond Dirx, Karolien Leonard, BOC: John Paulus (KHN, VEBM, OJK), Toine Scheerens (SAHOT).


Werkgroep 2: Optimale voorbereiding op een gefaseerde versoepeling van overheidsmaatregelen 

Gemeente: wethouder Vivianne Heijnen, Sandra Houben, Karolien Leonard, Helmy Koolen, BOC: Ton Harmes (VOC), John Paulus (KHN, OJK en VEBM) en Paul ten Haaf (CMM).


Werkgroep 3: Transparante communicatie

Gemeente: wethouder Vivianne Heijnen, Stefan Gybels, Peter Debets. Leontien Mees (Maastricht Marketing) en Paul ten Haaf (CMM). 

De werkgroepen overleggen wekelijks en er is wekelijks een plenair terugkoppel moment van de gehele denktank. Op deze manier proberen zij snelheid in het proces aan te brengen zonder aandacht voor draagvlak te verliezen. Gebaseerd op de input van de overleggroepen gaan allerlei werkgroepen aan de slag met de uitwerking van deze plannen. Een aantal resultaten daarvan is al zichtbaar geworden: tafeltjes voor winkels in het centrum die geopend zijn en een voetgangersplan dat maandag 18 mei het levenslicht zag. 

Korte en lange termijn


In de denktank wordt zowel naar de korte als de langere termijn gekeken. In de afgelopen weken is gewerkt aan plannen die de komende tijd gefaseerd uitgerold zullen worden. In die plannen is onder meer aandacht voor zaken als steun voor retail & horeca, huren van gemeentelijke panden, terrasverruiming, mobiliteit & bereikbaarheid en marketing & promotie. Ook wordt er nagedacht over o.a. ketenoplossingen, een voetgangerscirculatieplan en passende, kleine culturele events. De corona-denktank heeft een opstartplan retail, horeca en markten opgesteld voor de binnenstad.

Opstartplan 

In de tijdelijkheid van deze fase is het stadsbestuur bereid maximaal mee te denken met plannen en initiatieven, mits de veiligheid gewaarborgd is en de RIVM-maatregelen niet in het gedrang komen.

Wel worden zij geconfronteerd met verschillende uitdagingen: 

  1. Hoe gaan we om met de 1,5m samenleving en alle gevolgen die dat met zich mee brengt voor de economie in Maastricht en hoe stimuleren we daarbij dat alle betrokken partijen vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid toezien op de naleving van de voorschriften in dit kader. 
  2. Hoe kunnen we de ondernemers faciliteren om op te starten, rekening houdend met de geldende beperkingen. 
  3. Hoe zorgen we ervoor dat we klaar zijn om in te spelen op de steeds veranderende context zodat we gezamenlijk in staat zijn snel een antwoord te bieden op nieuwe vragen en noden. 
  4. Hoe bieden we maximaal ruimte binnen de bandbreedte die de regelgeving ons biedt. 
  5. Hoe zorgen we voor heldere en duidelijke communicatie naar alle betrokkenen, zodat iedereen in elk geval geïnformeerd is en om zo breed mogelijk begrip te krijgen voor de genomen besluiten en maatregelen. 

Het steeds evoluerend landelijk beleid in combinatie met de onzekerheid over wat de impact van de pandemie verder zal zijn, maakt dat er heel wat onzekere factoren zijn. Dit plan is dan ook per definitie een momentopname en is onderhevig aan continue evaluatie en bijsturing

Het stadsbestuur doet daarbij -dat geldt eigenlijk voor alle opstartplannen- een beroep op ieders flexibiliteit. Van de gemeente zelf, maar ook van ondernemers, instanties en bewoners. Deze nieuwe werkelijkheid zal, zeker in het begin, veel van een ieder vragen. Wat ooit normaal was, is nu abnormaal, en wat ooit abnormaal of wellicht wel ondenkbaar was, gaat nu (tijdelijk) normaal worden. Dat daarbij niet iedereen tevreden kan worden gesteld, wordt eerlijk benoemd. 

Opstartplannen in deze tijd en met deze beperkingen in ruimte en in tijd, vragen om begrip en flexibiliteit. De gezamenlijke inzet is om de negatieve gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Ondernemers mogen erop blijven rekenen dat de Corona Denktank en het stadsbestuur elke maatregel, hoe tijdelijk of snel genomen ook, treffen met maar één hoofdreden: het door de crisis helpen van Maastricht. 

Daarvoor zijn we gezamenlijk verantwoordelijk en daar hebben we iedereen bij nodig. 

Vrijthof 23, 6211 LE Maastricht

+31 (0)43 - 851 89 77

Volg ons op social media